Obchodné podmienky

1.    Spôsob objednávania
Objednávanie maturitných oznámení (oznamiek) je zabezpečené on-line formulárom priamo na stránke www.maturitne-oznamko.sk. Pri objednávaní stužiek, stúh, pohárov a tabiel je potrebné vyplniť objednávkový formulár v exceli, ktorý sa tiež nachádza na uvedenej stránke v záložke OBJEDNÁVKY. Vyplnený objednávkový formulár je následne potrebné poslať na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.. Pokiaľ by nebolo možné stiahnuť objednávkový formulár na oznamká, stužky, poháre a iné doplnky z webovej stránky, bude zaslaný po vyžiadaní kupujúcemu e-mailom. Všetky produkty na našej stránke sú vypracovávané a vyrobené podľa špecifických požiadaviek kupujúceho na mieru. Jedná sa teda o tovar na mieru.
Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru a služieb predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim. Za záväzné potvrdenie objednávky je považované emailové alebo telefonické potvrdenie objednávky alebo uhradenie zálohy pre rezerváciu akcií a zliav (upresnenie grafického návrhu a textov možné neskôr), ktoré je uskutočnené po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky alebo objednávky zaslanej poštou na adresu predávajúceho alebo poslaním už vypracovaného návrhu podľa zaslanej objednávky kupujúcim. Predávajúci má právo požadovať zálohu pred zaslaním objednávky do výroby (predovšetkým pre tlač maturitných oznámení), ale tiež dať objednávku do výroby bez zaplatenia zálohy. Záloha je štandardne (pokiaľ nie je vopred dohodnuté inak) 100€ pre oznamká/stužkový balík a 50/100€ za poháre (do hodnoty objednávky 180€/nad180€), 50€ za tablo a 100€ za tričká/mikiny. V prípade výrazne vyššej hodnoty objednávky na oznamká alebo doplnky stužkovej (nad 300€), môže predávajúci požadovať vyššiu sumu zálohy (po vzájomnej dohode s kupujúcim). V prípade nižšej hodnoty objednávky môže predávajúci požadovať uhradiť celú sumu objednávky vopred. Nezaplatenie zálohy kupujúcim neznamená automatické zrušenie objednávky! Za záväznú objednávku sa považuje aj prípadné uhradenie zálohy, ktorou si kupujúci zabezpečuje akcie a zľavy v čase úhrady (upresnenie grafického návrhu, textov a počtu kusov oznamiek je možné neskôr). V prípade následného zrušenia objednávky sa zálohová platba nevracia. Tlač oznamiek je realizovaná až po prijatí záväzného schvaľovacieho súhlasu oznamiek k tlači spolu s presným počtom kusov, ktorý pošle kupujúci v požadovanej forme emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript..2.    Povinnosti predávajúceho a kupujúceho
Predávajúci (dodávateľ) sa zaväzuje dodať:
•    Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
•    Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Predávajúci nezodpovedá za:
•    Obsahovú náplň, správnosť mien a gramatiku maturitných oznámení a porušenie autorských práv pri dodaní vlastného návrhu.
•   Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že na objednanom tovare sú chyby, hoci boli takto uvedené v objednávke, takýto tovar nie je možné považovať za oprávnenú reklamáciu.

Kupujúci (objednávateľ) sa zaväzuje:
•    Pri akejkoľvek e-mailovej komunikácii vždy písať do predmetu správy kód triedy v tvare: mesto-škola-trieda (napr. BB-SPŠE-4E), aby sa urýchlila komunikácia a nenastali zbytočné omyly. Taktiež je nutné tento kód uviesť do správy pre prijímateľa pri zaslaní platby/zálohy na účet.
•    Zaplatiť požadovanú zálohu.
•    Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
•    Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
•    V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

3.    Ceny tovaru
Ceny uvedené v cenníkoch predávajúceho resp. vypočítané cenové kalkulácie pre maturitné oznámenia  sú platné v čase zaslania objednávky a nemenia sa pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Podmienkou pre získanie zliav, resp. akcií je uhradenie zálohy v požadovanom termíne. Cena oznamiek sa odvíja hlavne od počtu kusov daného návrhu oznamka v štandardnom rozmere (štandardná ryha R160x54mm) podľa aktuálneho cenníka, ktorý sa nachádza v sekcii "cenníky". Pre presné ceny a podmienky viď aktuálny cenník, ktoré sa môžu počas roka meniť. V cene je tlač oznamiek, narezanie a naryhovanie. Prípadné skladanie oznamiek, lepenie alebo spinkovanie v cene nie je.
Poštovné/prepravné a balné hradí kupujúci podľa aktuálneho cenníka. 
Akciové ceny platia len pre triedy končiace štúdium v školskom roku 2024/2025. Na prípadné doobjednávky sa už nevzťahujú akciové ceny. Objednávky budú doručované od septembra 2024, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Akciové ceny tovarov neplatia pre tovar doobjednaný následne po doručení objednávky kupujúcemu. 

Kupujúci je povinný uhradiť celú sumu objednávky do 14dní od vyzvania k úhrade/ zaslania faktúry. V opačnom prípade má predávajúci nárok účtovať úrok z omeškania úhrady vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Až do úplného zaplatenia objednávky tovar ostáva vlastníctvom predávajúceho

4.    Podmienky akcií

 Stužkové balíky

  • Získať maxi balík alebo stužkový balík A alebo B v zvýhodnenej cene je možné len s objednaním maturitných oznámení pri objednaní min. 30ks/žiak.
  • Obsahom MAXI stužkového balíka sú: skladacie pamätníčky pre celú triedu (počet ks v závislosti na počte žiakov v triede), pamätníčková knižka 1ks z ponuky predávajúceho (mimo vlastného dizajnu), pozvánky 25ks z ponuky predávajúceho (mimo vlastného dizajnu), pergameny pre celú triedu (počet ks v závislosti na počte žiakov v triede), čisté šerpy bez vyšitia 2ks, stuha na triednu knihu s mašľou bez vyšitia 1ks, pečatný vosk 1ks. Zľavu na vyšívanie stužiek, gravírovanie pohárov ako aj rezerváciu zľavy na tablo získava automaticky.
  • Obsahom balíka A sú: pozvánky 25ks z ponuky predávajúceho (mimo vlastného dizajnu), pergameny A5 pre celú triedu (počet ks v závislosti na počte žiakov v triede) a pamätníčková knižka 1ks z ponuky predávajúceho (mimo vlastného dizajnu)
  • Obsahom balíka B sú: skladacie pamätníčky pre celú triedu (počet ks v závislosti na počte žiakov v triede), pamätníčková knižka 1ks z ponuky predávajúceho (mimo vlastného dizajnu).
  • Všetko, o čo má kupujúci v rámci maxi stužkového balíka a balíka A a B záujem, je kupujúci povinný vyplniť v objednávkovom formulári doplnkov, resp. objednávkovom formulári stužiek (ak objednáva aj vyšívané stužky). Kupujúci je teda povinný vyplniť počet skladacích pamätníčkov, druh pamätníčkovej knižky z ponuky predávajúceho (mimo vlastného dizajnu), druh pozvánok z ponuky predávajúceho (mimo vlastného dizajnu), druh a počet pergamenov, počet čistých šérp, počet stúh na triednu knihu a počet pečatného vosku. Nevyplnenie počtov/druhov vymenovaných doplnkov v objednávkovom formulári, bude predávajúci považovať ako nezáujem kupujúceho o tieto doplnky a teda predávajúci nie je povinný odovzdať kupujúcemu akýkoľvek z týchto doplnkov.
  • V rámci maxi stužkového balíka môže kupujúci využiť zľavu na stužky, gravírovanie pohárov a tablo, pričom výška zľavy závisí od dátumu objednania maxi stužkového balíka a zároveň odoslania objednávkových formulárov na stužky, gravírované poháre a tablo. Podmienkou uplatnenia zľavy kupujúcim, je zaslanie vyplnených objednávkových formulárov na e-mailovú adresu predávajúceho. Zľava bude potom kupujúcemu automaticky započítaná vo vyúčtovaní objednávky kupujúceho.
  • V rámci maxi stužkového balíka a balíka A a B si tiež môže kupujúci zarezervovať 30% zľavu na tablo. Rezervácia 30% zľavy je spoplatnená sumou 20€, ktorá bude kupujúcemu odpočítaná z celkovej sumy tabla. Rezervovaná 30% zľava na tablo je platná do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roku po objednaní maxi stužkového balíka. Kupujúci si uplatní rezervovanú zľavu zaslaním objednávky a všetkých podkladov týkajúcich sa objednávky do 31.1. V prípade zaslania objednávky a podkladov k objednávke do 28.2. si môže kupujúci uplatniť 20% zľavu na tablo. Pri zaslaní objednávky a podkladov k objednávke tabla po 28.2., rezervované zľavy kupujúcemu prepadajú v plnej výške. Kupujúci môže rezerváciu zľavy na tablo stornovať písomne na e-mailovú adresu predávajúceho a to najneskôr do 15.12. daného roku, kedy bol maxi stužkový balík objednaný a následne do 5 dní odoslať poukážku na adresu predávajúceho. Predávajúci je na základe takéhoto e-mailu zo strany kupujúceho a vrátenia poukážky povinný vrátiť rezervačný poplatok 20€ na účet kupujúceho a to do 14 pracovných dní od spracovania e-mailu predávajúcim.
  • V rámci maxi stužkového balíka alebo balíka A a B má kupujúci nárok na grafické spracovanie maturitného oznamka zdarma, okrem špecifických grafických, kresličských a časovo náročných požiadaviek na grafické spracovanie. Podmienkou grafického spracovania návrhu zdarma je aj následná tlač maturitného oznamka predávajúcim. Pokiaľ nebude predávajúci realizovať tlač vyhotoveného grafického návrhu, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za spracovanie objednávky a vypracovanie návrhu vo výške 100€.
  •  V rámci maxi stužkového balíka môže kupujúci využiť akciu „fotenie na oznamká zdarma“. Podmienkou akcie je objednanie fotenia celej triedy (min. 20 žiakov) a následné objednanie základného balíčka fotiek podľa aktuálne platného cenníka predávajúceho. V rámci akcie sa rozumie čas potrebný na dopravu fotografa na fotenie, rozloženie fotoateliéru ako aj čas strávený samotným fotením. Termíny fotenia sú obmedzené. Rezervácia termínov je do 30.6. daného roku, kedy kupujúci objednáva maxi stužkový balík. Kupujúci nemá nárok uplatniť si akciu v prípade, že si riadne a včas písomnou formou nezarezervuje termín fotenia u predávajúceho.
  • Osobné doručenie zdarma objednávky do školy v rámci maxi stužkového balíka a balíka A a B platí pri objednaní min. 1800ks oznamiek. Pri menšom počte kusov, je doručenie vo výške 5,90€. V prípade doručenia na inú adresu ako do školy, môže predávajúci dodatočne účtovať dovoz v sume plus 9,90€.

Kupujúci je povinný si pri objednaní niektorého zo stužkových balíčkov vypísať všetky položky, ktoré si želá dodať zo stužkových balíčkov do objednávkového formulára pre stužky. Podmienkou objednania balíka nie je výber všetkých položiek! V prípade neuvedenia jednotlivých položiek z balíčkov, tieto nebudú dodané. Výmena položiek v rámci balíčkov nie je možná. 


5.    Dodacie podmienky
Miesto odberu je stanovené na adrese príslušnej škole odberateľa, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodli inak. Bratislava a Košice sa nerozvážajú do škôl, ale na vopred dohodnuté miesto medzi kupujúcim a predávajúcim. V prípade požiadavky je tovar možné zaslať poštou na adresu určenú kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci po celej Slovenskej republike. Objednaný tovar predávajúci štandardne osobne rozváža do jednotlivých miest na ním vopred určené miesto. Osobný odber je možné uskutočniť na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade osobného odberu musí byť tovar zaplatený buď vopred alebo najneskôr pri jeho prevzatí. Taktiež je potrebné, aby sa kupujúci v dohodnutom termíne a čase dostavil na vopred stanovené miesto. V opačnom prípade bude objednaný tovar buď doručený na dohodnuté miesto pri ďalšom rozvoze alebo zaslaný poštou, za čo sa však účtuje poštovné/dovozné vo výške 5,90€. V prípade doručenia na inú adresu ako do školy, môže predávajúci dodatočne účtovať dovoz v sume plus 5€. Doručenie tričiek/mikín je spoplatnené sumou 0,50€/žiak. Pri osobnom doručení je kupujúci povinný si bezodkladne pri prevzatí skontrolovať prevzatý tovar, či súhlasí s objednávkou. Správnosť objednávky kupujúci potvrdí svojim podpisom. V prípade neskoršieho zistenia chyby na objednanom tovare je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu písomne, najneskôr však do 30 dní od prevzatia zásielky, vzhľadom na náročnosť opätovnej výroby a doručenia tovaru na mieru.
Pri zaslaní objednaného tovaru poštou je potrebné uhradiť tovar prostredníctvom banky vopred alebo dobierkou. Doprava je zabezpečovaná Slovenskou poštou alebo po dohode kuriérom.
Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, je kupujúci povinný skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade, že prišla zásielka poškodená, je potrebné  o tom informovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky a preberaný tovar prevziať od kuriéra s výhradami. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Poškodenú zásielku s pohármi/sklom, ktorá bola doručená kuriérom, je kupujúci povinný v ten istý deň reklamovať priamo u kuriéra alebo na pošte. Spotrebiteľ/kupujúci nie je povinný prebrať poškodenú zásielku a je povinný spísať o tom na pošte alebo s kuriérom záznam a tento poskytnúť predávajúcemu, aby predávajúci mohol riešiť vzniknutú situáciu s poštou alebo s kuriérom.

 
6.    Termín dodania
Pre všetky schválené objednávky v príslušnom kalendárnom roku spravidla od januára do augusta daného kalendárneho roku, začína lehota dodania plynúť 2. septembrom, kedy sa začína doručovanie objednaného tovaru. Pri potrebe skoršieho doručenia je nevyhnutné čím skôr o tejto skutočnosti informovať predávajúceho. Doba dodania objednaného tovaru (maturitných oznámení) v danom kalendárnom roku je do 45 dní od spárovania objednávky so zaplatenou zálohou, avšak doba dodania je najskôr od 2. septembra. Doba dodania stužiek, stúh a gravírovaných pohárov je 60 dní od potvrdenia objednávky a uhradenia požadovanej platby. Aby nedošlo k zbytočnému predlžovaniu tejto lehoty, je nutné správne vyplniť kód triedy na všetky požadované miesta. V prípade výroby špeciálnych výsekových foriem a špecifických požiadaviek sa táto lehota predlžuje o čas, ktorý je potrebný k zabezpečeniu týchto požiadaviek. Táto lehota je maximálne 28 dní. Ak je to v technických a kapacitných možnostiach predávajúceho, dohodne sa skorší termín dodania.

Po vybavení objednávky vždy predávajúci kupujúceho informuje o odoslaní zásielky. Ak kupujúci zásielku neobdrží do 1 týždňa, odporúčame informovať sa u predávajúceho telefonicky, prípadne mailom.
V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, bude táto skutočnosť kupujúcemu vopred oznámená s uvedením predpokladaného termínu dodania. V tom prípade si predávajúci vyžiada súhlas kupujúceho s touto zmenou. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami predávajúcim nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...).

V prípade ak kupujúci požaduje expresné dodanie tovaru, predávajúci si môže účtovať poplatok za expresné dodanie v závislosti od danej situácie. Výška poplatku je podľa cenníka alebo vzniknutej špecifickej situácie. Tento poplatok predávajúci vopred oznámi kupujúcemu.

Vrátené zásielky
Pokiaľ si kupujúci nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje predávajúceho o tomto vopred alebo po zaslaní výzvy, zásielku na jeho požiadanie predávajúci pošle opätovne až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na účet predávajúceho, avšak náklady s tým spojené mu budú naúčtované.

7.    Zrušenie objednávky
Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením. Po potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky grafického návrhu maturitného oznámenia/tabla do tlače alebo objednávok na stužky, poháre alebo iné produkty, sa zálohová platba nevracia, je použitá na vykrytie nákladov spojených so začatím výroby a stornovaním objednávky. Nezaplatenie požadovanej zálohy neznamená automatické storno objednávky.
Prvý návrh maturitného oznámenia/tabla a nasledujúce 3 ďalšie emaily s úpravami sú bezplatné len vtedy, pokiaľ bude následne realizovaná tlač týchto maturitných oznámení/tabla našou firmou. Za následné zmeny je predávajúci oprávnený účtovať poplatok za každú ďalšiu úpravu podľa aktuálneho cenníka.
Ak sa už pracovalo na grafickom návrhu maturitného oznámenia/tabla kupujúceho a bol mu už zaslaný minimálne prvý náhľad a kupujúci až potom zruší objednávku (napr. objednanie u inej firmy, zmena návrhu, nedohodnutie sa v triede a iné) bude kupujúcemu účtovaný poplatok za vzniknuté náklady súvisiace so spracovaním objednávky a grafického návrhu vo výške 50 eur, ktorý je povinný do 15 dní uhradiť. Pri stornovaní už potvrdeného a schváleného návrhu do tlače je objednávateľ povinný uhradiť 80% sumy celej zákazky do 15 dní, v prípade objednávky stužiek, stúh a pohárov, 80% sumy celej zákazky. Taktiež pri stornovaní zo strany kupujúceho už potvrdeného a schváleného návrhu mikín, tričiek, pozvánok, pamätníčkov, hrnčekov a ostatných doplnkov do výroby je tiež povinný uhradiť 80% sumy celej zákazky do 15 dní. Pri neuhradení stornopoplatku v stanovenej lehote, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1% z celkovej sumy objednávky za každý deň omeškania. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo informovať kupujúceho o omeškaní formou upomienok (formou SMS alebo poštou), kde každá upomienka bude spoplatnená sumou 6€.

Sumy, ktoré sú účtované za posielanie upomienok ako aj úroky z omeškania, slúžia na pokrytie nákladov na správu pohľadávok. Preto žiadame, aby boli faktúry uhrádzané v lehote splatnosti a tým sa predišlo zbytočným vzájomným problémom. Pokiaľ však zaplateniu objednávky/faktúry bráni akákoľvek prekážka, bezprostredne nás prosím o tom informujte. Vždy sme ochotní sa pred upomienkovaním dohodnúť a nášmu zákazníkovi vyjsť v ústrety.

V prípade požiadavky kupujúceho o zrušenie rezervácie zľavy na tablo, je tak kupujúci povinný urobiť do príslušného dátumu uvedeného na poukážke "Rezervácia zľavy na tablo" písomnou formou a zaslaním poukážky na adresu predávajúceho s uvedením čísla účtu, kam má predávajúci previesť sumu 20€. Následne do 14 pracovných dní predávajúci prevedie 20€ na uvedený účet.

 

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• objednávka nebola záväzne potvrdená (chybne uvedené telefónne číslo, nezaplatená záloha, nedostupný, neodpovedá na e-maily a iné.),
• z technických príčin nie je možné zrealizovať tlač alebo vyhotoviť stužky či poháre,
• ak nebola zaplatená záloha max do 7 dní od zaslania objednávok, predávajúci si vyhradzuje právo stornovania objednávok bez nutnosti informovania o ich zrušení.
V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.


8.    Záruka a Reklamácie
Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar presne v podobne, ako ho kupujúci objednal. Pri maturitných oznámeniach vždy pošle predávajúci finálnu grafickú podobu so všetkými textami na konečné odsúhlasenie k tlači. Dodané maturitné oznámenia musia byť totožné s odsúhlaseným grafickým návrhom. 
Za úplnosť a správnosť mien, gramatiky a obsahovej náplne textov maturitných oznámení nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť. Obsahová náplň, správnosť mien a gramatika maturitných oznámení nemôže byť predmetom reklamácie, pokiaľ sa odsúhlasený návrh zhoduje s vytlačenými maturitnými oznámeniami.  

Záruka
Na tovar zakúpený prostredníctvom webovej stránky www.maturitne-oznamko.sk sa vzťahuje štandardná zákonná záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Táto záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Po doručení zásielky kupujúcemu je kupujúci povinný si skontrolovať kompletnosť objednávky a prípadné rozdiely bezodkladne nahlásiť predávajúcemu - najneskôr do 72 hodín. Neskoršie reklamácie nekompletnosti objednávky nemusia byť uznané.

Vrátenie tovaru
Na základe Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.Z. má spotrebiteľ podľa tohto zákona možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní a vrátiť tovar, ktorý nebol predmetom zákazkovej výroby, bez udania dôvodu dodávateľovi. Odstúpiť od zmluvy je potrebné preukázateľným spôsobom (písomne alebo e-mailom). Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení tejto zmluvy. Podľa tohto zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, ktorým sú v prípade predávajúceho napríklad všetky tlačoviny, grafické práce, vyšívanie stužiek a stúh, gravírovanie pohárov či zhotovenie tabla. Taktiež  nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Vrátenie peňazí
V prípade, ak kupujúci zaplatiť za tovar vopred a následne došlo k odstúpeniu od zmluvy zo strany predávajúceho alebo v prípade uznania reklamácie, budú platby vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy k tejto udalosti došlo, ak sa predávajúci nedohodne s kupujúcim inak.

Doba  vybavenia reklamácie
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Za vybavenie reklamácie sa považuje aj zamietnutá reklamácia, nakoľko sa považuje za vybavenú.
O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku bude predávajúci kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodnú inak.
Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

Paragraf 622 OZ
(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

Paragraf 623 OZ
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamačný poriadok
V prípade, že kupujúci zistí nedostatky v dodanom tovare alebo službe počas záručnej doby, je oprávnený daný tovar reklamovať u predávajúceho. 

Postup pri vybavovaní reklamácie:
1. Zákazník tovar riadne zabalí a zabezpečí proti mechanickému poškodeniu pri preprave.
2. K zásielke pripojí sprievodný list, kde popíše reklamovanú závadu a udá svoje kontaktné údaje (meno, telefónne číslo, email, škola a mesto, kde sa škola nachádza, svoju korešpondenčnú adresu a číslo bankového účtu). K zásielke pripojí doklad o zaplatení za reklamovaný tovar.
3. Následne túto zásielku zašle na adresu: Maturitné Oznamko.sk, RF Studio, s.r.o., Zábrehy 667/1, 038 53  Turany. Zásielku odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme!
4. Dodávateľ po obdržaní zásielky s reklamovaným tovarom vystaví reklamačný protokol, ktorý následne pošle zákazníkovi e-mailom na ním uvedenú adresu.
5. Predávajúci po obdržaní reklamovaného tovaru sa bude snažiť čo najskôr a bez zbytočného odkladu vybaviť danú reklamáciu k spokojnosti kupujúceho, najneskôr však do 30 dní od doručenia. V prípade uznanej reklamácie bude kupujúcemu ponúknutá možnosť výmeny alebo opravy tovaru alebo vrátenia peňazí.
6. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo emailom a zároveň mu bude zaslaný email s informáciou o vybavení reklamácie
7. V prípade opravy alebo výmeny tovaru, bude tento tovar zaslaný späť kupujúcemu na náklady predávajúceho. V prípade vrátenia peňazí bude táto suma bezodkladne prevedená na účet kupujúceho, najneskôr však do 7 dní, odkedy k tejto udalosti došlo.
Na tovar a služby tlače si môže kupujúci uplatniť záruku iba vtedy, ak doručí predávajúcemu všetky kusy reklamovenej položky.


9.    Ostatné podmienky
Predávajúci je výhradným vlastníkom všetkých grafických návrhov a ich ďalšia reprodukcia, šírenie alebo zverejňovanie je možné len so súhlasom predávajúceho. Za správnosť a vhodnosť všetkých textov a mien je zodpovedný kupujúci a v prípade akýchkoľvek chýb na menách resp. gramatických chýb preberá kupujúci plnú zodpovednosť za ich správnosť. Pokiaľ bude zákazka vyrobená podľa schváleného návrhu, nie je možné robiť si nárok na bezplatnú opravu. Túto je možné opraviť len opätovnou výrobou, za čo je znovu účtovaná plná cena zákazky.
Predávajúci má nárok na umiestnenie svojej webovej stránky na zadnú stranu oznamka. Jej neumiestnenie je možné len po zaslaní písomnej žiadosti o jej neumiestnení. Táto žiadosť nie je spoplatnená.
Pokiaľ si kupujúci sám dodá grafický návrh oznamka, sám zodpovedá za jeho návrh a potvrdzuje, že pri jeho výrobe neboli porušené žiadne autorské práva. Predávajúci má právo takto dodaný grafický návrh umiestniť do galérie maturitných oznámení a používať ich na reklamné alebo iné účely. Pokiaľ si kupujúci vyhradzuje právo zákazu reprodukcie ním graficky vytvoreného a graficky spracovaného návrhu ako celku, je potrebné o to písomne požiadať najneskôr do doby prevzatia objednávky. Táto žiadosť je bezplatná.

V prípade vytlačenia väčšieho nákladu maturitných oznámení, ako bol objednaný počet, bude tento nadnáklad ponúknutý kupujúcemu za zvýhodnenú cenu. Ak kupujúci nebude mať o neho záujem, predávajúci ho má právo použiť ako vzorky do katalógov a na účely marketingovej propagácie pre nasledujúce školské roky.

 

10.    Ochrana osobných dát
Rešpektujeme súkromie kupujúceho. Aby sme mohli ponúknuť tie najlepšie služby, potrebujeme poznať niektoré kontaktné údaje kupujúceho (meno, adresa, telefón a email). Súhlasím s možnosťou nahliadnutia do objednávky a priebehu komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim ostatným spolužiakom predmetnej triedy a ich rodičom/zákonným zástupcom. 
Taktiež predávajúci môže poskytnúť tieto kontaktné údaje kupujúceho aj našim stálym partnerom v súvislosti s poskytovaním fotografických a ostatných služieb spojených so stužkovou slávnosťou.

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienky ochrany osobných údajov.

Pri objednávaní cez www.maturitne-oznamko.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie tento automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách a akciách e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebude želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie písomnou žiadosťou ukončiť.

 

Predávajúci týmto zároveň informuje zákazníkov (kupujúcich), že dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa zákona 391/2015 Z. Z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov:   http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/7632 130    
            041/7632 139
fax č. 041/7632 139