Spracúvanie osobných údajov

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov
 
podľa článku 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
A. Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Prevádzkovateľ RF Studio, s.r.o. so sídlom Zábrehy 667/1, 03853  Turany, IČO: 44920954 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 
B. Účel spracúvania osobných údajov :  Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov: ▪ Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť. ▪ Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom /problémom, musíme k jeho zodpovedaniu /vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. výrobe stužiek, tlačiarni, dopravcovi tovaru). ▪ Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou  e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu. ▪ Marketingová činnosť: o E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že nás budete informovať emailom na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. alebo zavoláte na našu infolinku dostupnú na tel. čísle +421 903 967 862.  o Telemarketing: telefonické hovory vykonávame za účelom ponuky našich tovarov a služieb a s tým súvisiacej marketingovej komunikácie. Právnym  titulom pre spracovanie vášho tel. čísla je buď váš súhlas, alebo aspoň náš oprávnený záujem na konvenčnom priamom marketingu. Proti tomuto spracovaniu môžete namietať. o Marketingové súťaže: v niektorých prípadoch môže byť výherca súťaže vyfotený, a to najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti našich marketingových súťaží. Toto spracovanie osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení vierohodnosti marketingových súťaží v očiach ostatných súťažiacich a vo zvýšení atraktivity týchto súťaží. Proti tomuto spracovaniu môžete namietať písomne alebo telefonicky. o Reklamné účely: propagácia produktov na webovej stránke maturitneoznamko.sk a Facebooku maturitne-oznamko.sk ▪ Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru. ▪ Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb: potom, čo u nás nakúpite tovar alebo služby, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy. ▪ Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov. ▪ Zverejňovanie fotografií a videí na propagačné účely na webovej stránke prevádzkovateľa a Facebooku prevádzkovateľa.
 
C. Zoznam osobných údajov :  • meno a priezvisko,  • emailová adresa a telefónne číslo, • adresa, • fotografia.
 
 
D. Doplňujúce informácie 1. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, adresa za účelom zasielania marketingových ponúk, Newsletteru, výherného systému a zverejňovania fotografií  (prezentácia fotiek na oznamku, alebo table, alebo pozvánke alebo pam.knižke v rámci webovej stránky www.maturitne-oznamko.sk, Facebooku katalógu, na propagačných materiáloch, priameho marketingu prevádzkovateľa) na základe paragrafu 13 ods. 1, písmeno a. Zákona 18/2018 Z. z. - súhlasu dotknutej osoby. 2. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, adresa za účelom uchovania databázy klientov, kompletizácie podkladov na tlačiarenskú činnosť, tlačiarenskú činnosť na základe paragrafu 13 ods. 1, písmeno b. Zákona 18/2018 Z. z.– Predzmluvné a zmluvné vzťahy. 3. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, spoločnostiam, ktoré s nami spolupracujú pri spracovaní a výrobe maturitných oznámení, stužiek, pohárov, tabiel, tričiek, fotiek a vecí súvisiacich s objednávkami a činnosťami v súvislosti so stužkovými slávnosťami: Ing. Michaela Gajňáková, PhD., Space in, s.r.o., GUARDO – Radovan Haluška, Fork, s.r.o.,... (ďalej len „Sprostredkovatelia“).  4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 39 Zákona č. 18/2018 Z.z.  5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle § 39 Zákona č. 18/2018 Z.z. a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj  pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.  6. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov. 7. Prevádzkovateľ  prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorí sú uvedení v tomto oboznámení.  8. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.  9. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
 
 
E. Poučenie o právach dotknutej osoby:
 
Právo na prístup 1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:  a) účely spracúvania; b) kategórie dotknutých osobných údajov;  c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;  d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je   možné, kritériá na jej určenie;  e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa  dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;  f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. 2. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu.  3. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.  4. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 
 
Právo na opravu Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 
Právo na vymazanie („zabúdanie“) 1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu  vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;  c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;  d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;  e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;  f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia. 2. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. 3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

 
 
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 
Právo na obmedzenie spracúvania
 
1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:   a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;  b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;  c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 2. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. 3. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
 
Právo na prenosnosť
 
1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:  a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a)  Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a  b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. 2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na  prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. 3. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 4. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 
Právo namietať
 
1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.  2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,  na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.  3. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. 4. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v ods. 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácií s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. 5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. 6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.
 
Oznámenie tretím stranám
 
Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.   
 
 
V Turanoch    dňa 24. 5.2018